เปิดงาน Symposium Best practices ๒๐๒๓ “โรงเรียนสุขใจ ในเมืองผาสุก” ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยใช้ Sukjai Model

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Symposium Best practices ๒๐๒๓ “โรงเรียนสุขใจ ในเมืองผาสุก” เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียน
ขนาดเล็ก โดยใช้ Sukjai Model ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายไพฑูรย์  สนธิเมือง รอง ผอ.สพป.พังงา
กล่าวรายงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลพังงา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะอาชีพ รวมทั้งด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และจุดเน้นของ สพป.พังงา ซึ่งมีโรงเรียนขนาดเล็กเข้าร่วม จำนวน ๕๘ โรงเรียน และได้มีการแสดงผลงานนิทรรศการด้วย