สพม.32 (บุรีรัมย์) จัดโครงการรอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ

วันนี้ ( 25 มีนาคม 2562 ) ที่วัดป่าสตึกพัฒนา อำเภอสตึก นายปัณณทัต  วิวัตรชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ได้รับมอบหมายจาก นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ  เพื่อให้ครูมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและเห็นความสำคัญในการพัฒนาตนเอง

กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะช่วยให้ครูผู้ช่วย นำความรู้ที่ได้รับ มาปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดประโยชน์และเกิดสภาพต่อตนเอง ต่อหน่วยงานและส่งผลถึงเด็กและเยาวชนของชาติในอนาคต ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) จำนวน 75 คน เข้าร่วมรับการอบรมในระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562