ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 บรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถภาพภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบCEFR

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.30 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1 บรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถภาพภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบCEFR เน้นการสื่อสาร CLT โดยรูปแบบ ACTIVE LEARNING จัดโดยบริษัทแม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ พร้อมกับนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปพัฒนาเด็กนักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนในลำดับต่อไป สำหรับผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะครูและบุคลากรในสังกัด จำนวนทั้งสิ้น 120 คน ณ ห้องประชุมสามัคคีเนรมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย