สพป.สระบุรี เขต 1 จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนางานสู่การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564”

11 มีนาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนางานสู่การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามหลักเกณฑ์ ว 9/2564” โดยมีนายสุธรรม เลิศนพคุณวงศ์ นางสาวมยุรีย์ เนตรศิลานนท์ นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป. สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการอบรม จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำผลงานทางวิชาการ สามารถจัดทำผลงานทางวิชาการได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีแนวคิดที่จ สร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรมใหม่ 1 สู่การพัฒนาตน พัฒนางาน บนพื้นฐานวิชาชีพครู วิชาชีพผู้บริหาร สถานศึกษา ที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1