ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning)

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)เรื่อง “Mindset พลิกวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน” เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่สมรรถนะสูง ณ หอประชุมเขาพระ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ในโอกาสนี้บรรยายพิเศษ หลักการ แนวทางการจัดการเรียนการสอนรู้ เชิงรุกให้แก่ศึกษานิเทศก์, รองผอ.รร. ครูผู้สอนที่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 200 คน เพื่อนำไปปฏิบัติ การอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติ จากดร.ศรีวรรณ ฉัตรสุริยวงศ์ ครูเกียรติยศ ครูต้นแบบระดับชาติเป็นวิทยากรให้ความรู้