เครือข่ายคุณภาพการศึกษาลุมพุก สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมยกระดับคุณภาพการศึกษา

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต  1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถานศึกษา ในวันทึ่  27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะกรีนปาร์คแกรนด์ จังหวัดยโสธร เพึ่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางประเมินใหม่ การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีทึ่อ้างอิงกับมาตรฐานการศึกษาชาติ จัดทำรายงานรายงานการประเมินคุณภาพประจำปี และรับการติดตามตรวจสอบจากต้นสังกัดและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้