สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566  เวลา 13.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) เพื่อให้การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพร้อมทั้งสอดคล้องกับบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน จำนวน 15 คน   ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1