สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (AMSS++)

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ โดยมี นางภคจิรา จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นเลขานุการผู้ชี้แจงดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและการใช้โปรแกรม AMSS++ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 ในตัวชี้วัดที่ 6.6 ประเด็นการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ลพบุรี เขต 1…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)