สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมเข้าประชุมปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (EMENSCR)

13 มีนาคม 2566 ดร.ปฐมเกียรติ ไชยคำ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบหมายให้นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) และแนวทางการประเมินโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้นำเข้าโครงการ (บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) และรูปแบบออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM เพื่อชี้แจงแนวทาง และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำเข้าข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระพุทธฉาย สพป.สระบุรี เขต 1