สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร รุ่นที่ ๑

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพงศ์สันต์  โตเจริญ รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยมีนางนัฐพร วิเวกชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ให้มีความสามารถในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลของงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ใช้กลยุทธ์ที่เน้นการบูรณาการและเครือข่าย เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารไปยังโรงเรียนในสังกัดอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของส่วนกลาง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ความรู้และกิจกรรมสู่สาธารณชน ซึ่งมีข้าราชการครูผู้ทำหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนในสังกัด ผู้อำนวยการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ธุรการ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เข้ารับการอบรมครั้งนี้ รุ่นที่ ๑ จำนวน ๖๓ ราย ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะทีมวิทยากรประกอบด้วย นายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์งาม ผอ.ร.ร.วัดธารพูด นายจักรภัทร ภาษาสุข ครู ร.ร.บ้านหนองยาง นางสาวณิชาพัฒน์ ใจอาษา ครู ร.ร.บ้านร่มโพธิ์ทอง นายยุทธภูมิ ดวงสุภา ครูร.ร.บ้านร่มโพธิ์ทอง นางสาวพิมพ์พิษา วิบุลศิลป์ ครู ร.ร.บ้านเขาหินซ้อน นายณัฐวุฒิ ขันตี ครูร.ร.บ้านทุ่งส่าย และนายพารวีร์ เลือดแดง ครู ร.ร.วัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องเทคนิคการเขียนข่าว เทคนิคการถ่ายภาพ การตัดต่อวีดิโอ และการนำเสนอผลงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้รับเกียรติจากนายพงษ์ศักดิ์ โพธิ์งาม ผอ.ร.ร.วัดธารพูด มอบใบประกาศให้กับผู้เข้ารับการอบรมที่ส่งชิ้นงานการอบรม ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้ประสานงาน/เจ้าของโครงการ นางปรียาภรณ์  โอสถานนท์ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒