สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2562 ประจำวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 07.30-10.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 13/2562 ประจำวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้ 1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ 2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู 3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 2 เรื่อง – การดำเนินงานและมาตรการความปลอดภัยในการเดินทางไปทัศนศึกษา – ประกาศผลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงปีการศึกษา 2561 หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)