สพป.ลพบุรี เขต 1>พิธีปิดการอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2562

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีปิดการอบรม ตามโครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีนางสาวภคจิรา จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ, นางสาวศิรินทิพย์ ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, นายสหรัฐ คงมานะ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นทีมวิทยากรการอบรมให้แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในวันสุดท้าย มีหัวข้อการอบรม จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้ งานบริหารทั่วไปหัวใจของการขับเคลื่อนงานบริหาร, การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา การวิเคราะห์งบประมาณและการตรวจติดตามประเมิน และการรายงานผลการใช้งบประมาณ, การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV, ระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC,  ระบบข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B_OBEC) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (Education Management Information System : EMIS), การขออนุมัติไปราชการ/คูปองครู, การแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้อำนวยการโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จ โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองใหม่ฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนพลร่มฯ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกหม้อ และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น และสรุปประเมินผลฯ และพิธีปิดการอบรม ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)