สพป.ปทุมธานี เขต 2 เสริมความรู้ด้านความปลอดภัยให้โรงเรียนในสังกัด

วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 มอบหมายให้ นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเสริมสร้างทักษะความรู้ ความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ หากเกิดกรณีฉุกเฉิน หรือเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อลดระดับความรุนแรง ระงับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย หรือแก้ไขปัญหา และการดูแล ช่วยเหลือ เยียวยาบุคคลผู้ประสบเหตุความไม่ปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก นายทศพล จันทราภิรมย์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี และร.ต.ท.รักชัย เสือบุญมี และคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรคูคต เป็นวิทยากรให้ความรู้