โครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะและฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ของผู้เรียน Learning Loss

          วันที่  17  มีนาคม  2566  ณ  ห้องรัตนสยาม  โรงแรมทองธารินทร์  อ.เมือง จ.สุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  จัดอบรมโครงการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning  ได้รับเกียรติจาก  นายฉลาด  สาโยธา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active learning  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการออกแบบการจัดการเรียนรู้  บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นการส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียนมีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  Active learning  เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้  สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณลักษณะและมีสมรรถนะผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active learning  ที่สูงขึ้นตามระดับความสามารถของตนเอง   กลุ่มเป้าหมายที่รับการอบรมครั้งนี้  ประกอบด้วย  ครูแกนนำการขับเคลื่อนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน  28  คน  ครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้  (ศิลปะ / วิทยาศาสตร์ / สุขศึกษา/ สังคมศึกษา  ประวัติศาสตร์)  จำนวน  80  คน  และศึกษานิเทศก์สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 จำนวน  17  คน  รวมทั้งสิ้น  125  คน  โดยมี  นายเอกรินทร์  สี่มหาศาล  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  บริษัท  อักษรเจริญทัศน์  เป็นวิทยากรเพิ่มพูนความรู้ 

ประเสริฐ ปัตถวัลย์