สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประชุมผลการวิเคราะห์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประชุมผลการวิเคราะห์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561  การวิเคราะห์แยกแยะตามสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของกลุ่มโรงเรียน 19 กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 2