นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ ตามข้อตกลง ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน เกณฑ์การตัดสิน กรรมการประเมิน และวิธีการประเมิน พร้อมด้วยกรรมการ ๑) ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ๒) นายพายัพ นิชเปี่ยม ผอ.ร.ร วัดต้นตาล ๓) นายมาโนช  โคมเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้เข้ารับการประเมินประกอบด้วย นางอรทัย เจริญราช ผอ.ร.ร.วัดดอนท่านา นายธนวรรธณ์ ทองดี ผอ.ร.ร.วัดโคกหัวข้าว นางสาววรรณิภา  แป้นทอง ผอ.ร.ร. บ้านปลายคลอง ว่าที่ร.ต.ทวิชัย ละอองเอก ผอ.ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๔๑  นางสาวธัญพิมล      อาภัย ผอ.ร.ร. วัดใหม่บางคล้า นายกิตตินันท์ ปัญญาเอก ผอ.ร.รบ้านแปลงไผ่ – ขุนคลัง และนายบุญชัย ฉันทะจำรัสศิลป์ ผอ.ร.ร. วัดพงษาราม ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒