ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดน่าน

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดน่าน โดยมีนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน เพื่อดำเนินงานส่งเสริม สืบสาน รักษามรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัด ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559 และเพื่อให้รายการเบื้องต้นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดสามารถlเข้านำไปสู่การขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติต่อไป