ผอ.สพป.นฐ.1 เปิดโครงการ Access School “ชุมชนสร้างโรงเรียน โรงเรียนสร้างชุมชน” และ กิจกรรม Open house เปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ

ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ โครงการ Access School “ชุมชนสร้างโรงเรียน โรงเรียนสร้างชุมชน” และ กิจกรรม Open house เปิดบ้านวิชาการ สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป(EU) ณ โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ อำเภอกำแพงแสน โดยการนำของ นางพิชญ์สินี ชื่นชูวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเวทีเสวนาพหุภาคีจังหวัดนครปฐม โครงการ Access School “ชุมชนสร้างโรงเรียน โรงเรียนสร้างชุมชน” และ กิจกรรม Open house เปิดบ้านวิชาการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยสหภาพยุโรป(EU) ภายใต้การดำเนินงาน ของ มูลนิธิ แอ็คชั่นเอดประเทศไทย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา #โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ /ศึกษานิเทศก์/อาจารย์มหาวิทยาลัย/ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจากโรงเรียนเครื่อข่าย และบริเวณใกล้เคียงที่ให้ความสนใจ และผู้ปกครองนักเรียน ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ได้เยี่ยมชม ให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอผลงานของนักเรียนทุกห้อง พร้อมทั้งให้กำลังใจคณะครูผู้สอนและนักเรียนทุกคน เพื่อจักได้นำข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำ มาพัฒนาการศึกษา บ่มเพาะนักเรียนให้มีความงอกงามสืบไป