สพม.กาฬสินธุ์ ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. รศ.ดร.สุธรรม ธรรมทัศนานนท์ ประธานการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเสียงพิณ ชั้น 2 สพม.กาฬสินธ์ุ มีเรื่องนำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อาทิ ทบทวนสดส่วนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2565 ขอใช้ตำแหน่งว่างที่ได้รับจัดสรรจากผลการเกษียณอายุราชการ การบรรจุและแต่งตั้งนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพัฒนาท้องถิ่นปี 2565 การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น