สพป.น่าน เขต 2 จัดการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ และบรรยายพิเศษให้กับผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้ช่วยที่บรรจุแต่งตั้ง 26 มกราคม 2561 จนถึง วันที่ 8 มีนาคม 2562 จำนวน 88 คน ณ ห้องประชุมจำปาน่าน สพป.น่าน เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านต่างๆ รอบด้านให้กับข้าราชการครูบรรจุใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบราชการเบื้องต้น เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างวินัยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยที่ดี มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานเพื่อราชการ มีสมรรถนะและจรรยาที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ตระหนักและสำนึกในการที่จะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาระเบียบและวินัยอันดีงาม เพื่อเป็นตัวอย่างแก่เพื่อนข้าราชการและเยาวชนและเพื่อปลูกฝังค่านิยมและปรัชญาของการเป็นข้าราชการที่ดีให้แก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่