สพป.ปทุมธานี เขต 2 เร่งพัฒนาคุณภาพการอ่าน การเขียน “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเชียนได้ทุกคน”

วันที่ 25 มีนาคม 2566 นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพการอ่าน และการเขียน “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” ณ ห้องประชุมจำรูญ สพป.ปทุมธานี เขต 2 ซึงกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  67  คน เป็นไปตามนโยบาย มาตรการที่มุ่งเน้นให้ ความสำคัญกับการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนในปีการศึกษา 2566 ของสพป.ปทุมธานี เขต 2 เพื่อยกระดับการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์กำหนดให้มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้เพื่อศตวรรษที่ 21