การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่4 (พ.ศ.2566)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้จัดทำร่างประกาศ กสทช. เรื่องแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่4 (พ.ศ.2566) เชิญชวนผู้สนใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่าง กสทช.