สพป.พังงา จัดอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพความสามารถด้านงานพัสดุ” สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุสถานศึกษา

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจอมขวัญ  นครไธสง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพความสามารถด้านงานพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุสถานศึกษา” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.พังงา โดยจัดอบรมเป็น ๒ รุ่นๆ ละ ๑ วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ให้สถานศึกษาดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อความโปร่งใส คุ้มค่า ประหยัด และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีนางสาวณปภัช  เพ็งมณี  คลังจังหวัดพังงา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม