สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางพวงทอง ศรีวิลัย เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2566 ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว กรุงเทพมหานคร

โดย นางสาวเปรมฤทัย เลิศบำรุงชัย รอง ผอ.สทร. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการที่ต้องการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) รวมถึงการเพิ่มศักยภาพความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ พรบ.การปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมทั้งรับสภาพการใช้งาน ปัญหา และความต้องการเพิ่มเติม ในการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) ในส่วนของงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ้น 50 คน