สพป.ชัยนาท ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และพิธีวันข้าราชการพลเรือน  ประจำปี 2562 

วันที่ 1 เมษายน 2560  เวลา 09.00 น. >>> นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และพิธีวันข้าราชการพลเรือน  ประจำปี 2562  ณ อาคารวิมลคุณากร  บริเวณศาลากลางจังหวัดชัยนาท  โดยมีนายรณภาพ เหลืองไพโรจน  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 19 ราย สำหรับการจัดงานในวันข้าราชการพลเรือนมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็นผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อให้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อเผยแพร่ผลงานใหม่ๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน และเพื่อยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลปฏิบัติงานดีเด่น รวมถึงเพื่อเผยแพร่เกียรติคุณข้าราชการดีเด่นให้ปรากฏ อันจะช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการกระทำความดีตลอดไป