สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประชุมเกลี่ยอัตรากำลังครูธุรการโรงเรียน

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมการเกลี่ยอัตรากำลังครูธุรการโรงเรียน ในสังกัด สพป.อุดรธานี เขต ๔ พร้อมชี้แจงนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเมตตาธรรม โดยครูธุรการโรงเรียนเข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ในการนี้ ได้มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการเกลี่ยอัตรากำลังตามความต้องการ โดยยึดหลักเกณฑ์ความอาวุโส ซึ่งมีธุรการโรงเรียนเข้าร่วมประชุม จำนวน ๖๘ คน เกลี่ยโรงเรียนละ ๑ คน (อัตราจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท) ส่วนที่เหลืออีก ๗๘ โรงเรียน สพป.อุดรธานี เขต ๔ จะรายงาน สพฐ. เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดสรรอัตรากำลัง และงบประมาณ (อัตราจ้าง ๙,๐๐๐ บาท) ซึ่งจะเป็นอำนาจของผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลัง ดำเนินการจ้างเหมาตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ต่อไป