ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ได้ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมเขาเจียก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 โดยมี นายสมบูรณ์ ไชยกาฬ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาอื่นหรือด้านที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการประชุม และนายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ