เชิญชวนให้ความเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สพฐ. ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายใน สพท.และสถานศึกษา พ.ศ. ….

ด้วย สพฐ. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการ สพฐ. ว่าด้วยากรจัดสวัสดิการภายในของสพท. และสถานศึกษา พ.ศ. … เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ