ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผอ.สพป. ในรอบระยะเวลา 6 เดือน

วันพุธที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมพระพรหมเวที ชั้น 3 สพป.นครปฐม เขต 1 นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน นางสาวฐาปนี พวงงาม รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต ๑ ผอ.กลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของ นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาษานครฐม เขต ๑ โดยมีประธานคณะกรรมการประเมินฯ คือ นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะกรรมการประเมินฯ นายไพศาล ปันแดน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ และนางเตือนใจ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ ในโอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาษานครปฐม เขต ๑ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินฯ ที่ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการการบริการการจัดการศึกษา มา ณ โอกาสนี้