รายงานผลการวิจัยการออกแบบแนวทางการดำเนินงานป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตามและช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันตามโครงการ พาน้องกลับมาเรียน สังกัด สพฐ.

ด้วย สนผ. สพฐ. ได้เผยแพร่รายงานผลการวิจัยการออกแบบแนวทางการดำเนินงานป้องกัน เฝ้าระวัง ติดตามและช่วยเหลือเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันตามโครงการ พาน้องกลับมาเรียน สังกัด สพฐ. รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ https://drive.google.com/file/d/1nkJhpeNYS4_3G05MfBPZofRZ7JV1-X2n/view?usp=drivesdk