สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญจพล แสงคำไพ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนลุ่มน้ำโมง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และบรรยายพิเศษแนวคิดการในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ ด้วยการร่วมพาทำ ทบทวนหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทันใช้ก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีครูหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบหลักสูตรสถานศึกษา ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน ๖๖ คน ซึ่งมี คณะศึกษานิเทศก์ พร้อมทีมงานครูในเครือข่ายกลุ่มสาระฯ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต ๔ และคาดหวังว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สามารถส่งผลให้สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาและครูนำหลักสูตรสถานศึกษาสู่ห้องเรียนต่อไป…