สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2562 ประจำวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 07.30-10.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 14/2562 ประจำวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้ 1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 2 เรื่อง – การให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน – การร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมและประชาชนด้วยความรู้คู่คุณธรรมและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 5 เรื่อง – 1 เมษายน 2562 ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี ณ บริเวณลานหน้ากระทรวงศึกษาธิการ – 1 เมษายน 2562 รมช.ศธ. เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันการกีฬา” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดขอนแก่น – ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 – สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) กำหนดให้ผู้เข้าสอบในแต่ละประเภทการสอบมีสิทธิขอดูกระดาษคำตอบของตนเองได้ โดยยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือโดยผู้แทน ณ ที่ทำการของ สทศ. – วันที่ 2 – 6 เมษายน 2562 งานจัดประกวดแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ “OBEC HACKATION 2019” ภายใต้หัวข้อ “Apps for Thailand 4.0” ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพฯ 3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 1 เรื่อง – โครงการฝึกอบรมและสัมมนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)