สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมพิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการฯ และทำความเข้าใจในกรอบและแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทำหน้าที่ในตำแหน่งประธาน รองประธาน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ตามร่างคำสั่งฯ โดยมี นางสาวภคจิรา จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และ นางสาวโชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ผู้ประสานงาน ITA สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิทินการปฏิบัติงาน ป.ป.ช.กำหนด, การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) ประจำปี 2562 และการดำเนินการตอบคำถามตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ในระบบ ITAS และเพื่อพิจารณาร่างคำสั่งคณะกรรมการดำเนินการฯ เพื่อแบ่งมอบภารกิจที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกลุ่มงานใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำและพัฒนาผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปี 2562 และสามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาต่อไป ณ ห้องประชุมพลโทอุทัย อุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางทิพาภรณ์ โสภณ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)