การประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ครั้งที่ 5/2566

วันอังคารที่่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมพระพรหมเวที ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 ในนามคณะอนุกรรมการและเลขานุการ เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ครั้งที่ 5/2566 โดยมี โดยมี นายไพศาล ปันแดน ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานดำเนินการประชุมฯ ตามระเบียบวาระการประชุมมีข้อราชการสำคัญที่ต้องให้คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พิจารณา เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ นายมิน ประจวบวัน รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 คณะอนุกรรมการผู้แทนหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆ ผู้แทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้