โรงเรียนบ้านบกห้อง สังกัด สพป.กระบี่ ปลื้มผลโอเน็ตนักเรียนชั้น ป.6 สูงกว่าค่าเฉลี่ยทุกวิชา

นายวีระกุล  กุลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบกห้อง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้น ป.6 ของโรงเรียนบ้านบกห้อง  ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ วิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  วิทยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์  พบว่า ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้  เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของปีการศึกษา 2560  ดังนี้ วิชาภาษาไทย เมื่อปี 2560 ได้ 53.68  ปี 2561 ได้ 71.35  เพิ่มขึ้น 17.67 คะแนน สูงกว่าระดับประเทศ 15.45 คะแนน  วิชาคณิตศาสตร์  ปี 2560 ได้ 48.50 คะแนน  ปี 2561 ได้  54.00 คะแนน  เพิ่มขื้น 5.50 คะแนน สูงกว่าระดับประเทศ 16.50 คะแนน  วิชาวิทยาศาสตร์  ปี 2560 ได้ 44.30 คะแนน ปี 2561 ได้ 49.50 คะแนน เพิ่มขึ้น 5.20 คะแนน  สูงกว่าระดับประเทศ 9.57  และวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2560 ได้ 44.25 คะแนน ปี 2561 ได้ 50.50 คะแนน เพิ่มขึ้น 5.25 คะแนน สูงกว่าระดับประเทศ 11.26 คะแนน  เฉลี่ยภาพรวมเพิ่มขึ้น 11.66 คะแนน  สูงกว่าระดับประเทศถึง  13.21 คะแนน  และสูงเป็นอันดับ 2  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
นายวีระกุล ยังกล่าวอีกว่า รู้สึกดีใจ และปลื้มใจมาก ที่สามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นทุกวิชา โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้คะแนนถึง  71.35  และได้คะแนนสูงกว่าทุกโรงเรียนจาก  208 โรง  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   ถึงแม้จะเป็นเพียงโรงเรียนเล็ก ๆ  ที่มีนักเรียนเพียง 96 คน    แต่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนของโรงเรียนทุกคน   รวมถึงผู้ปกครองที่ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเป็นอย่างดี    และในปีการศึกษาหน้าคาดหวังว่าจะทำให้ดีที่สุด ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นด้วย  ขอขอบคุณทุกความร่วมมือร่วมใจกันของบุคลากรในโรงเรียนทุกคนอีกครั้งหนึ่ง

ข่าว…พัชรี  ชอบงาม
ภาพ….วีระกุล  กุลแก้ว