เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในกิจกรรม Live Your Idea Matter

ด้วย ก.พ.ร. จัดกิจกรรม Live your Idea Matter และเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น/เรื่องที่จะสนับสนุนให้บุคลากรภาครัฐ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หัวข้อ “ปรับข้อมูล เปลี่ยน Insight เพื่อเข้าใจประชาชน” ในวันที่ 19 พ.ค.2566 เวลา 14.00-15.30 น. รายละเอียดดังเอกสารแนบ