ขยายเวลาการจัดนิทรรศการ ภาพสีน้ำทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในเอเชียนะวันออกเฉียงใต้

ด้วย สป.ศธ.ได้เรียนเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการ “ภาพสีน้ำทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ณ อาคารราชวัลลภ ระหว่างวันที่ 1-31 พ.ค.2566