สพป.สร.1 เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 

            ระหว่างวันที่  15 – 16  พฤษภาคม  2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยการนำของ นายฉลาด  สาโยธา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ  ซึ่งประกอบด้วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่  ผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบเครือข่ายฯ  ประธานเครือข่ายฯ  และ ก.ต.ป.น. ของเขตพื้นที่  ออกติดตามการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2566  ของโรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งโดยภาพรวมจากการลงพื้นที่  โรงเรียนในสังกัด สพป.สุรินทร์ เขต 1 มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สพฐ.  และสำนักงานเขตพื้นที่  และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี  จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง