การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566  เวลา 13.00 น. สพป.ปทุมธานี เขต 2 นำโดย นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 2 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ดำเนินการจัดประชุมหารือข้อราชการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.ทุมธานี เขต 2 เพื่อให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติให้ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยมีนายบูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เป็นประธานในการประชุม