สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นางฐิติพร  เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต)  ณ ห้องประชุมโรงเรียนโกมลวิทยาคาร อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ลงนามความร่วมมือ กับสำนักงาน ป.ป.ช.ในการต่อต้านการทุจริต จึงกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “สพฐ.เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข ทุกหน่วยงานรับผิดชอบตอบสนองการป้องกันทุจริต”ภายใต้ชื่อโครงการ สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอรัปชัน จึงเกิดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) ขึ้นและกำหนดปฏิญญาโรงเรียนสุจริตไว้ 3  ข้อคือ การปลูกฝัง การป้องกันและสร้างเครือข่าย ) เพื่อเป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าในยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ ๔ ว่าด้วยการป้องกันการทุจริต การแยกแยะเรื่องส่วนตัว ส่วนรวมและผลประโยชน์ทับซ้อนเสริมสร้างและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ในอำเภอท่าบ่อ จำนวนทั้งหมด 40 คน