สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดอำเภอโพธิ์ตาก

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นางฐิติพร  เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอโพธิ์ตาก ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำทอนและโรงเรียนบ้านสาวแล อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เพื่อตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษา การอ่านออก เขียนได้ การคิดเลขเป็นและโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ในโอกาสนี้ได้ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยห้องเรียน อาคารสถานที่และบริบทรอบๆโรงเรียน พร้อมกับได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ แก่คณะผู้บริหาร คณะครูครู และนักเรียน อีกด้วย