ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายในสังกัด

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ท่าน ดร.อำนาท เหลือน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายการศึกษา ณ ห้องประชุมไพศาลี 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 โดยมี นายสมชาย ลิ้มประจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 นายพิพัฒน์ พัฒนะพุฒิเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศกึษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมและมีท่านผู้บริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนกองทุน 5 โรงเรียน 2 เครือข่ายและครูผู้รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและตอบสนองนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย