การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผอ.สพท. รอบ 6 เดือนแรก

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ รอง ผอ.สพม.สุรินทร์ ปฏิบัติหน้าที่ ในตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รอบ 6 เดือน) ในระยะเวลา 1 ปี ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ด้านการบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และด้านสัมฤทธิผลการบริหารและการจัดการศึกษา โดยมีนายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผอ.สพม.สงขลา สตูล (ประธานกรรมการ) นายอาดุลย์ พรมแสง ผอ.สพป.ยะลา เขต 1 (กรรมการ) และนายสุพจน์ มณีรัตน์โชติ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 2 (กรรมการและเลขานุการ) นางเกศรา ศรีกาญจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.สงขลา สตูล (ผู้ช่วยเลขานุการ) และนางศิรินญภัทร์ รัตน์น้อย นักทรัพยากรบุคคล สพม.สงขลา สตูล (ผู้ช่วยเลขานุการ) มารับการประเมินฯ มีนายจีรพงษ์ แข็งแรง และนายภัทรพงษ์ วรรณกุล รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย ประธานศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา ประธานชมรมผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสำนักงาน ร่วมให้กำลังใจและร่วมรับฟังการประเมินฯ ในครั้งนี้ด้วย มีการนำเสนอนิทรรศการผลงานเชิงประจักษ์ Best practice ด้านการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายฯ ไม้แก่น และการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนบ้านปลักแตน สถานศึกษาปลอดภัย ของโรงเรียนวังกะพ้อ “เพียรอนุสรณ์” และการพัฒนาทักษะอาชีพของโรงเรียนบ้านช่องแมว ณ ห้องประชุมวาสุกรี สพป.ปัตตานี เขต 3

งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th