นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ และบรรยายพิเศษ โดยมีว่าที่ รท.ศุภวัชร ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การมีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ของความเป็นครู และเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางด้านวิชการที่จำเป็นต่อวิชาชีพครูให้มีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ รท.ศุภวัชร ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา ๒ นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ผอ.สกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอดิศักดิ์ สงกรานต์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ผู้เข้ารับการอบรมคือครูผู้ช่วย จำนวน ๑๓๑ ราย กำหนดอบรมในระหว่างวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒