ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 รับโล่เกียรติคุณ จากกระทรวงศึกษาธิการ

วันศุกร์ที่ วันที่ 5  เมษายน 2562  เวลา 09.00 น. นายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เข้ารับโล่เกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นผู้สนับสนุนการจัดกิจกรรม “โครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 4   ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี  โครงการ “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนจากโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” และโครงการ “ห้องเรียนกีฬา” ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผ่านการแข่งขันกีฬาแห่งมิตรภาพ พร้อมศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต ณ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง