ผอ.สพป.พังงา เปิดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้สมาชิกใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวจอมขวัญ นครไธสง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้สมาชิกใหม่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖) “สมาชิกใหม่หัวใจสหกรณ์” พร้อมบรรยายพิเศษ ให้แนวคิดเรื่องการดำเนินชีวิตภายใต้สถานะลูกหนี้และบทบาทหน้าที่ของสถานีแก้หนี้สินครู โดยมีนายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด กล่าวต้อนรับสมาชิก