สพม.เพชรบูรณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับศักยภาพความฉลาดรู้ของผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA

วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับศักยภาพความฉลาดรู้ของผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA โดยมีนายพร ดังดี รองผู้อำนวยการสพม.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ นางสาวยลพัชร์ มีเนน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ และครูโรงเรียนในสังกัดฯ จำนวน 39 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐา เพชรธนู ผู้อำนวยการศูนย์ PISA สพฐ. มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุมฯ ณ หอประชุมพระราชปริยัติบัณฑิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ สำหรับการประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมยกระดับผลการประเมิน PISA ให้กับสถานศึกษาในสังกัด ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่รับผิดชอบมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) และมีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)