สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดอบรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น. นายมติชน    มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดอบรมพร้อม บรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐาน โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2566  มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา  มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ สามารถจัดกิจกรรมการเรียน กิจกรรมบูรณการปลูกฝังเตรียมความพร้อมให้เด็กนักเรียนมีความรู้ มีทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นางฐิติพร    เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  นำผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา ที่รับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จากโรงเรียนในสังกัด จำนวน 40 คน ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย