สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา) ณ หอประชุมเมตตาธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถานศึกษาในสังกัดนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทำทุจริตในลักษณะต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความสำคัญของการต่อต้านทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย ทั้งนี้ จัดอบรมระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ อบรมครูระดับอนุบาลจำนวน ๑๔๖ โรงเรียนๆ ละ ๒ คน รวมทั้งหมด ๒๙๒ คน