สพป.น่าน เขต 2 จัดการประกวดแข่งขันทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนในในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ จัดการประกวดแข่งขันทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนในในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกไปแข่งขันในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และนำเสนอในงานประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ต่อไป ในการนี้ นายประสิทธิ์  ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต รักษาราชการแทน ผอ.สพป.น่าน เขต 2 และ นายจรัส  ขนิษฐ์น้อย รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ได้เยี่ยมชมการแข่งขันฯ ดังกล่าว ตลอดจนให้กำลังใจนักเรียน คณะครู และผู้บริหารโรงเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต